مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی


ردیف عنوان دستورالعمل
۱ تفاهم‌نامه همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی
۲ تفاهم‌نامه همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاوری و منابع طبیعی
۳ دستورالعمل بازمهندسی انتخاب، بکارگیری و حمایت از مددکاران ترویجی
۴ تفاهم‌نامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نهضت سواد آموزی
۵ تفاهم‌نامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۶ دستورالعمل وظایف حاکمیتی، تصدی‌گری‌های واگذار شده و واگذار نشده در لایه مراکز جهادکشاورزی
۷ دستورالعمل جذب، استقرار و بکارگیری سربازان سازندگی
۸ دستورالعمل  اجرایی انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی
۹ دستورالعمل برگزاری کلاس و کارگاه‌های آموزشی
۱۰ دستورالعمل اجرایی نظام نوین ترویج کشاورزی
۱۱ راهنمای ثبت اطلاعات مددکاران ترویج و تسهیلگران زن روستایی در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی
۱۲ برنامه عملیاتی استقرار شبکه خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی