اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی


نهادینه سازی ساز وکار پیگیری و تامین اعتبار :
بر اساس بخشنامه شماره 153876/ 49987 مورخ 26/ 9/ 92 معاون اول رئیس جمهور:
•    انعکاس وضعیت خسارت (نوع، زمان، مکان ومیزان خسارت) و پیشنهادات حمایتی مشخص، از طریق استاندارمحترم به سازمان مدیریت بحران کشورو ارسال رونوشت آن به وزارت جهادکشاورزی .
•    بررسی و تایید سازمان مدیریت بحران کشور وارسال با امضاء وزیر محترم کشور به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور .
•    سیر مراحل تصویب در هیات وزیران توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.
•    اخذ مصوبه، ابلاغ، تبادل موافقتنامه و تخصیص اعتبار .

ماخذ قانونی تامین منابع اعتباری جهت پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از انواع مخاطرات
1- ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(3 % اعتبارات کشور)، مدیریت ریسک وبحران
2- ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (2% اعتبارات کشور)، مدیریت بحران
3- ماده 25 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع اختصاص حداقل 5 درصد اعتبارات استانی به پروژه های مرتبط با مدیریت بحران
4- بند"خ" ماده "33" قانون برنامه ششم توسعه کشور (امهال تسهیلات) مدیونین بانکی خسارت دیده ناشی از حوادث
5- صندوق بیمه کشاورزی(پرداخت غرامت کشاورزان خسارت دیده بیمه شده)