اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی


 

نمودار فرآیند صدور پروانه تأسیس تشکل ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی


نمودار فرآیند صدور پروانه تأسیس تشکل ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی

 


 

نمودار درخواست سهمیه سوخت در بخش کشاورزی

نمودار درخواست سهمیه سوخت در بخش کشاورزی