آگهی و اطلاعیه


صدور کارت بانکی عکس دار برای بازنشستگان
صدور کارت بانکی عکس دار برای بازنشستگان
با عنایت به نامه بازنشستگی کشوری در خصوص صدور کارت بانکی عکس دار برای بازنشستگان صندوق
بازنشستگی کشوری 
طی تفاهم نامه ای که فی مابین بانک صادرات به عنوان بانک عامل پرداخت حقوق بازنشستگان و
صندوق بازنشستگی کشوری منعقد گردیده است لذا براساس تفاهمنامه فوق الذکر مقررگردیده
کارت بانکی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری با درج موضوعاتی از قبیل )نام و نام خانوادگی ،
شماره ملی ، نام مدیریت استان ، تاریخ بازنشستگی ، نام دستگاه به همراه کلیه مشخصات بانکی(
صادر گردد که علاوه بر مراودات بانکی به نوعی کارت شناسایی افراد مزبور در فرآیند ارائه خدمات
از ناحیه کانون ها و همچنین نمایندگی های صندوق در سطح استانها نیز قابل استفاده وبهره
برداری می باشد. در همین راستا کلیه کارتها به صورت متمرکز از سوی واحد خدمات فناوری بانک
تهیه ، چاپ و به شعب بانکی ارائه دهنده خدمات )شعبه دارای حساب فعلی( که افتتاح حساب
دریافت حقوق بازنشستگی توسط بازنشسته در آنها صورت پذیرفته است ارسال خواهد گردید. لذا به
اطلاع بازنشستگان محترم صندوق رسانیده شود درصورت تمایل ضمن عنایت به موارد مشروحه
ذیل به شعب بانک صادرات محل پرداخت حقوق جهت پیگیری موضوع مراجعه فرمایند.
- صرفا همکاران بازنشسته عضو صندوق بازنشستگی کشوری در صورت تمایل می بایست به -
شعب بانک صادارت )محل پرداخت حقوق( مراجعه نمایند.
- پس از چاپ و توزیع کارتهای مربوطه در شعب بانک صادرات ، اطلاع رسانی مربوط به هر استان -
از طریق مدیریت سازمان بازنشستگی کشوری هرمزگان با ارسال پیامک به بازنشستگان هر استان
و نامه به مدیران محترم استانی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی صورت خواهد پذیرفت.
- تمام کارتهای صادره با فرمت جدید غیرفعال می باشد لذا در زمان دریافت کارتها از شعب عامل ، -
ضروریست نسبت به درخواست فعال سازی کارت اقدام لازم صورت گیرد.
- مهلت دریافت کارت بانکی توسط بازنشستگان سه هفته کاری خواهد بود و بازنشستگان محترم -
با مراجعه به شعبه بانک افتتاح حساب دریافت حقوق خود می توانند نسبت به دریافت کارت بانکی
خود اقدام نمایند.
- هزینه صدور کارت بانکی عکس دار حسب توافقات انجام شده بر عهده بانک عامل می -
باشد لذا بازنشستگان محترم در زمان دریافت و فعال سازی کارت جدید از پرداخت هر گونه وجهی
خودداری نمایند.
- ضروریست کلیه بازنشستگان در زمان دریافت کارت بانکی جدید نسبت به ارائه شماره تلفن -
همراه و کد ملی خویش به شعبه عامل اقدام لازم معمول نمایند.
- حسب توافقات صورت گرفته فرآیند چاپ مجدد کارتهای مفقودی بازنشستگان و صدور کارت به -
شیوه جدید )عکس دار( برای بازنشستگان سالجاری صندوق بازنشستگی در دیماه هر سال خواهد
بود. لذا ضمن تأکید بر حفظ کارتهای صادره جدید تا زمان تحویل کارت با فرمت جدید کلیه
مشترکین سالجاری می توانند با فرمت استاندارد موجود بانک صادرات خدمات بانکی دریافت
نمایند.
- مدارک مورد نیاز برای مراجعه به بانک جهت صدور کارت جدید) حکم کارگزینی دو قطعه – -
عکس کارت ملی ( –
یادآوری می شود پس از اطلاع رسانی و اطمینان از اطلاع بازنشستگان ، متعاقباً برنامه زمان بندی
توزیع کارت های صادره در استان توسط سازمان بازنشستگی کشوری برای مراجعه بازنشستگان به
شعب بانک صادرات اعلام خواهد گردید.
ضمنا" در صورت هر گونه ابهام با شماره تلفن داخلی 548 خانم کرمی و حسین پور تماس حاصل
نمائید.