آگهی و اطلاعیه


دوره آموزشی نقش حجاب در حفظ حریم خانواده
به اطلاع کلیه کارکنان میرساند؛ با عنایت به اینکه مقرر گردیده که دوره آموزشی ))نقش
حجاب در حفظ حریم خانواده(( به حول قوه الهی در تاریخ 28 / 4 / 1400 از ساعت 8 الی
30 / 10 صبح ، به صورت وبینار و از طریق سامانه شبکه اجتماعی کشاورزی ایران )تاک( و
به روشهای ذیل برگزار گردد . و
ازآنجایی که کانال مذکور ظرفیت خاص و محدودی دارد ، مقتضی است ترتیبی اتخاذ نموده تا
حداکثر تا ساعت 40 / 7 دقیقه صبح ، بستر اینترنتی و ورود به سامانه از طریق آن مجموعه
انجام گردیده ، تا همکاران بتوانند به صورت جمعی و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در
اتاقهای مخصوص جلسات و یا سالنهای اجتماعات در این دوره شرکت نمایند ./.
*نصب نسخه گوشی با نسخه کامپیوتری نرم افزار تاک از طریق
WEB.AGRITAK.IR
*انتخاب وبینارهای کشاورزی کانال وبینارمراکز تحقیقات و آموزش استان _کانال وبینار –
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
* ضمناً ، در ستاد سازمان سالن زیتون نیز با ظرفیت محدود پیش بینی شده است