آگهی و اطلاعیه


فراخوان کلینیک های گیاهپزشکی جهت پایش محموله های گیاهی صادراتی

در اجرای سیاست های اجرائی قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی بدینوسیله به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت که دارای پروانه معتبر کلینیک گیاهپزشکی می رساند سازمان حفظ نباتات کشور جهت پایش محموله های گیاهی صادراتی در مبداء تولید و در طول فصل رشد بر اساس شیوه نامه پایش محموله های گیاهی صادراتی از محل تولید تا گمرک صادراتی با هدف تسهیل و بهبود در روند کارتجار محصولات کشاورزی در شهرستانهایی که تولید کنندگان و صادر کنندگان، برخی محصولات کشاورزی خود را به کشورهایی صادر می کنند که نیاز به درج عدم آلودگی محل تولید به آفات و بیماریهای گیاهی در گواهی بهداشت گیاهی الزامی می باشد که این موضوع توسط کلینیک های گیاهپزشکی کد دار در مبداء تولید و در طول فصل رشد انجام می شود ، لذا از کلینیک های گیاهپزشکی دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت تکمیل مدارک و ارائه مستندات به مدیریت حفظ نباتات استان مراجعه نمایند. بدیهی است این آگهی صرفاً جهت اطلاع رسانی و انجام تشریفات تشخیص و بررسی صلاحیت متقاضیان بوده و هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی نماید.

پیوست 1 : شرایط فنی کلینیک های گیاهپزشکی طبق شیوه نامه پیوست

پیوست 2 : تائیدیه صلاحیت فنی کلینیک های گیاهپزشکی و اشخاص حقیقی متقاضی و گرفتن کد قرنطینه ای از سازمان حفظ نباتات کشور

داشتن رتبه بندی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگاناخبار برگزیده