خبرها


با برگزاری انتخابات در مرکز مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی؛ مهندس مجید کمالی رئیس منطقه ۲ صنایع تبدیلی و غذایی کشور شد

مهندس مجید کمالی طی برگزاری انتخابات در مرکز مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کشور به عنوان رئیس منطقه ۲ صنایع تبدیلی و غذایی کشور برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، مهندس مجید کمالی سرپرست صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان  بر اساس صورتجلسه انتخاب مدیر منطقه ۲ مدیران صنایع تبدیلی و غذایی کشور مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ و انتخابات انجام شده به مدت ۲ سال  رئیس منطقه ۲ و عضو کمیته روسای مناطق صنایع تبدیلی و غذایی انتخاب و معرفی شد.

در متن این حکم آمده است، امید است در راستای توسعه صنایع تبدیلی و غذایی مناطق مختلف کشور و به منظور بررسی مسائل، مشکلات و تنگناهای فراروی ایجاد و توسعه این صنعت با ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم از طریق هم اندیشی و تبادل تجارب مدیران و صاحب نظران صنایع تبدیلی و غذایی در قالب تشکیل جلسات منظم و مستمر منطقه ای، با جدیت و تلاش مضاعف و پیگیری موضوعات در تحقق اهداف صنایع تبدیلی و غذایی موفق و موید باشید.