مدیریت امور اداری


ردیف عنوان دستورالعمل
۱ ارسال مدارک بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری یک ماه قبل از بازنشستگی
۲ فرایند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی
۳ دستورالعمل چگونگی اجرای بند الف ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵
۴ دستورالعمل تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی
۵ دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۷
۶ نحوه و شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق تامین اجتماعی
۷ دستورالعمل انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران وزارت جهادکشاوری
۸ فرم ارزشیابی عملکرد کارکنان
۹ فرم ارزشیابی عملکرد مدیر جهادکشاورزی شهرستان
۱۰ فرم ارزشیابی عملکرد معاونین رئیس سازمان
۱۱ فرم تعیین صلاحیت کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی
۱۲ فرم مشخصات نیروی پیمانی تبدیل وضع به رسمی آزمایشی
۱۳ دستورالعمل موضوع ماده ۳۱ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهادکشاورزی