مدیریت امور اداری


نام واحد:مدیریت اموراداری

 

اهداف و وظایف واحد   : - صدوراحکام کارگزینی کارکنان -امورات مربوط به نقل و انتقالات -انجام امورارتقاءرتبه وطبقه کارکنان -انجام امور مربوط به ارزشیابی کارکنان-امورات مربوط به حضور و غیاب کارکنان -امورات مربوط به اطلاعات آمار پرسنلی و بازنشستگی و سایر امورات مربوط به کارکنان و بازنشسستگان و بررسی سوابق کاری کارکنان –امورات مربوط به گواهی های خدمتی و ضمانتی-امورات مربوط به انتصابات مدیریتی و غیرمدیریتی-انجام امورات مربوط به ترفیعات کارکنان (رتبه ، طبقه ، تحصیلات )-امورات مربوط به استخدام و خروج ونگهداشت کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

علی جامعی

مدیر امور اداری

رسمی

برنامه ریزی ونظارت بر اموراستخدام ،بازنشستگی ،نقل وانتقال کارکنان ،ارتقاءشغلی ،قوانین ومقررات اداری-برنامه ریزی ونظارت برحسن کلیه امورواحدهای تحت مسئولیت –سازماندهی فعالیتهای مرتبط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیت ها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی-سازماندهی و برنامه ریزی مربوط به امورات اداری کارکنان در سازمان

218

220

2

مهدی یاروفاکیش

معاون مدیر امور اداری

رسمی

نظارت برنحوه ارزیابی عملکردکارکنان در واحدها-نظارت به امورات کارکنان-برنامه ریزی ونظارت برامور مربوط به نقل انتقال ،جابجایی وماموریت کارکنان-نظارت بر امورات بازنشستگی کارکنان-نظارت بر امورات سامانه های کارگزینی

240

220

3

منیره شکاری

رئیس اداره استخدام  وکارگزینی

رسمی

انجام امور مربوط به صدوراحکام پرسنلی –انجام امور ارزشیابی کارکنان –انجام مستندات مربوط به جشنواره شهیدرجایی-انجام امورات مربوط به نقل و انتقالات ،انتصابات ، نظم و انضباط اداری-نظارت بر امورات سامانه های کارگزینی

220

217

 

4

پروانه کرمی

رئیس اداره اموربازنشستگان  وموظفین

رسمی

صدور ابلاغ بازنشستگان-پیگیری سوابق انتقالی از صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی-برقراری حقوق وراث و استعلام از کلیه بیمه ها-محاسبه حقوق بازنشستگان کشوری-اطلاع رسانی در خصوص بخشنامه ها-معرفی بازنشستگان جهت هزینه ضروری (ازدواج و فوت) به امور مالی-اعلام اسامی جهت بیمه عمر به اداره رفاه و پشتیبانی-اطلاع رسانی و پیگیری و ثبت نام وام صندوق بازنشستگی کشوری-چاپ احکام و فیش حقوقی-تکمیل فرمهای انتقال و استرداد و محاسبه بدهی سوابق غیررسمی و خدمت سربازی شاغلین-تکمیل فرم ادعای سابقه برای همکاران و                            ارباب رجوع هایی که قبلا با سازمان همکاری داشته اند.

241

217

5

فاطمه حسین پور

کارشناس اموراداری و بازنشستگان

پیمانی

ورود اطلاعات وآیتم کلیه احکام کارگزینی در سامانه کارمند ایران- پیگیری برقراری حقوق بازنشستگان –پیگیری امورات رفع خلاء کسور بیمه –صدور برگ تسویه حساب و اعلام به مدیریت امور مالی- پیگیری امورات سوابق خدمتی-پیگیری امورات گواهی های کار و ضمانتی-پیگیری         نامه های کسر از حقوق –ثبت اطلاعات مربوط به سامانه های بازنشستگی و اداری

241

217

حسین پور

6

شهربانو دارابی

کارشناس اموراداری

رسمی

پیگیری نقل وانتقال کارکنان –تصدی درپست های مدیریتی –تغییر وضعیت نیروهای شاغل –پیگیری امورات مأمور بخدمتی و جابجایی کارکنان-ثبت اطلاعات مربوط به سامانه ساختار

220

217

 

7

جوادطبسی

کارشناس مسئول اموراداری

رسمی

مسئول حضور و غیاب و مرخصی های کارکنان –مسئول آمار واطلاعات –مسئول سامانه ساختار و سامانه پاکنا –امورات مربوط به سامانه استخدام-سایت اداره کل امور اداری

253

220

8

علی اکبر بهرامی

مسئول بایگانی

رسمی

کلیه امورات مربوط به بایگانی راکد و جاری

321

321