اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

جلسه کود و بذر در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان پارسیان

برگزاری جلسه کود و بذر با حضور مدیریت جهادکشاورزی شهرستان پارسیان و کارشناسان این مدیریت به منظور بررسی اجرای صدور حواله الکترونیکی کودهای شیمیایی و پایش روند توزیع کودهای شیمیایی و تامین بذر مورد نیاز گندمکاران در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان برگزار شد .( روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی پارسیان)