اخبار شهرستان‌ها

تشدید نظارت بر بازار

بازرسی از ۴ مورد نانوایی،۳ واحد میوه فروشی و۵مورد فروشگاههای عرضه مرغ گرم در  سطح شهر بندرعباس ، تعدادتخلف صنفی مشاهده شده : ۱ مورد میوه فروشی/عدم نصب نرخنامه و تداخل صنفی بوده است .