اخبار شهرستان‌ها

بندرخمیر ذخیره تصویر

حضور در میز اقتصادی شهرستان بندر خمیر

حضور در میز اقتصادی شهرستان بندر خمیر

مهندس میرهاشم خواستار فرماندار شهرستان در میزگرد اقتصادی شهرستان خمیر بر شناسایی و استفاده از همه ظرفیت های بخش های مختلف اقتصادی در شهرستان تاکید کرد ۔

مهندس زامیران سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه به تشریح فعالیت های جهاد کشاورزی در حوزه های اقتصادی پرداخت و اظهار نمود که یکی از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف می باشد.