آگهی و اطلاعیه


توزیع ترکیب غیر مجاز % ۷۰      Tabsen Top           
براساس گزارشات واصله مبنی توزیع ترکیب غیر مجاز % 70      Tabsen Top           
با برچسب ( لیبل ) عربی در برخی مناطق کشور، به آگاهی می رساند وفق بررسی هاي بعمل آمده عوامل دخیل 
در امر تدارك و توزیع ترکیب ذکر شده، خارج از ضوابط فنی و قانونی حاکم بر موضوع مبادرت به تأمین و توزیع آن نموده اند. لذا
ضروري است ضمن اطلاع رسانی همگانی جهت خودداري از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوق، مراتب توسط اکیپ هاي فتی نظارتی
مربوطه در استان مورد پیگیري قرار گیرد و با خاطیان برابر مقررات و موازین قانونی برخورد لازم صورت پذیرد. بدیهی است هر گونه
خسارت ناشی از کاربرد ترکیب مذکور متوجه تولید کنندگان، فروشندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان آن خواهد بود.