آگهی و اطلاعیه


ipo.ir
سامانه مشتریان بالقوه توسط سازمان خصوصی سازی و به منظور توسعه و طبقه بندی بازار، ایجاد فضای رقابتی و شفاف و نیز اطلاع رسانی
هدفمند عرضه سهام شرکتها و بنگاههای مشمول واگذاری و با هدف تقویت حضور حداکثری بخش خصوصی و تعاونی توانمند ایجاد شد