آگهی و اطلاعیه


اخطاریه سن گندم

قابل توجه کشاورزان گندم کار شهرستانهای حاجی آبادورودان

با عنایت به بازدید های مستمر کارشناسان حفظ نباتات و شبکه مراقبت  از مزارع گندم و جو آن شهرستان  و اعلام  گزارش افزایش نسبی جمعیت سن  مادردر مزارع گندم به اطلاع می رساند هر چه سریعتر جهت جلوگیری از بروز خسارت و جریمه سن زدگی نسبت به کنترل شیمیایی آفت مذکور اقدام نمایید.

"توصیه می گرددعملیات مبارزه شیمیایی تحت نظر کارشناسان حفظ نباتات و با سموم توصیه شده مندرج در دستورالعمل ها صورت پذیرد.