آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه علفکش قاچاق

علفکش کلودینافوپ پروپارژیل به صورت غیرقانونی توزیع می شود لذا کلیه بهره برداران و فروشگاههای سم در این خصوص توجه لازم فرمایند.

این سم با نام تولیدکننده مجارستانی که واردکننده لیبل ، بچ نامبر و تاریخ تولید را جعل کرده است.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان