خبرها


در جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار

دوره آموزشی آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار با حضور رئیس گروه توسعه پایدار و امور فناوری جهاد کشاورزی استان هرمزگان و تعداد 60 نفر از کارمندان این سازمان در صبح روز دوشنبه 30 بهمن 1402 در سالن زیتون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در این دوره آموزشی مصرف بهینه منابع و روش های مدیریت مصرف انرژی ، آب ، سوخت ، نقلیه و مدیریت پسماند به کارکنان آموزش داده شد.

مهندس محمدی نژاد عنوان کرد: ارتقاء بهره وری و مصرف بهینه منابع در سازمان جهاد کشاورزی از جمله اقدامات هدفمند و مستمر برای استفاده بهینه از منابع و کاهش اثرات سوء بر منابع زیستی می باشد.