خبرها


بازدید معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان حفظ نباتات کشور ازبخش حفظ نباتات

بازدید معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان حفظ نباتات کشور جناب اقای مهندس صاحب نظر به اتفاق مسئول حسابرسی دیوان محاسبات در بخش حفظ نباتات از قرنطینه های شهید رجایی و باهنر استان.

بازدید از روند انجام عملیات قرنطینه ای و بررسی کارایی کلینیک های گیاهپزشکی مستقر در قرنطینه های استان و بازدید از ازمایشگاه کلینیک درجه یک استان صورت گرفت.