خبرها


جلسه بررسی کشت گندم و کلزا در رودان
با حضور ترابی معاون بهبود تولیدات گیاهی ، امیری زاده ، مدیر زراعت ، صامتی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان و کارشناسان این مدیریت و رییس تعاونی روستایی شهرستان 
در این جلسه در خصوص تامین بذر و کود و سایر مسایل بحث و بررسی گردید.