خبرها


مبارزه بر علیه سن گندم با پهباد

اشرف منصوری خبر داد:   از ابتدای مبارزه بر علیه سن گندم  تا پایان فروردین 1400
519 هکتار از مزارع گندم شهرستان رودان  بر علیه سن گندم کنترل شیمیایی صورت گرفته
که بیش از 200 هکتار از این عملیات در روستای نازدشت بخش رودخانه این شهرستان با
استفاده از پهباد انجام گردیده است