اخبار شهرستان‌ها

بندرعباس ذخیره تصویر

جلسه بیمه محصولات کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی بندرعباس

جلسه با حضور مدیرمحترم جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس و رؤسای محترم مراکز جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس و کارشناسان محترم بیمه با تأکید بر بیمه محصولات کشاورزی، اجرای صدور حواله الکترونیکی کودهای شیمیایی و نظارت بر سوخت و نظارت بر طرحهای واگذاری در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس برگزار شد  .( روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس)