خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: طرح‌های کوچک تأمین آب (سدهای خاکی مخزنی)
شناسه خدمت: 13021190105
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت: مطالعه و اجرای طرح های کوچک تامین اب  و جزء طرح های ملی محسوب می گرد
بستر ارائه خدمت:
تلفن گویا 07633662540
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • درخواست متقاضی
  • لیست پروژه های پیشنهادی توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان
هزینه ارائه خدمت:

بدون هزینه

مسئول ارائه خدمت:

مرکز جهادکشاورزی و مدیریت شهرستان

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

 http://www.saamad.ir

بیانیه سطح خدمات: مشاهده