خبرها


رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در جلسه ستاد گیاهپزشکی: مانور مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در استان برگزار می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با تاکید بر لزوم برنامه‌محوری در مبارزه با آفات گفت : مانور مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در هرمزگان برگزار می شود .

به گزارش روابط‌عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ، مهندس عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در نشست ستاد گیاهپزشکی استان اظهار داشت : در فصول گذشته مبارزه با آفات گیاهی مانند ملخ با همکاری مجموعه ادرات شهرستان ها به صورت خوبی انجام شده است در حال حاضر پروسه مبارزه با انواع مگس میوه و دفع این آفات در دستور کار مدیر حفظ نباتات و معاونت بهبود تولیدات گیاهی در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان قرار دارد ‌.

وی افزود : متاسفانه وجود آفت مگس میوه مدیترانه ای در سطح کشاورزی استان گسترش پیدا کرده است و با کارشناسان سازمان جهادکشاورزی طبق دستورالعمل اعلام شده از سوی وزارت جهادکشاورزی در حال مبارزه با این آفت در سطوح کشاورزی استان هرمزگان هستند .

مهندس مویدی با بیان اینکه برای مبارزه گسترده با این آفت باید از تمام امکانات و ظرفیت ها استفاده کرد گفت : لازم است ادرات جهادکشاورزی استان وضعیت درگیری شهرستان های خود را سنجیده و اعلام کنند تا با توجه به‌ امکانات موجود سطح مبارزه گسترش پیدا کند ، چرا که اگر گسترش مبارزه در حد یک منطقه و کمتر باشد مبارزه موفقی نخواهد بود .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از برگزاری مانور مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای خبر داد و گفت : استبرق ها یک منبع مهم تغذیه برای این نوع از آفت هستند لذا برای نابود سازی این آفات با طعمه قرار دادن این گیاه ها و آلوده کردن استبرق ها می‌توان تا حد زیادی این آفات را نابود کرد .