خبرها


بازدید از اماکن تابستان گذران سن غلات استان هرمزگان

 سن غلات یکی از مهمترین آفات  خسارتزای مزارع گندم و جو می باشد که تابستان و زمستان را در زیر بوته‌های گون و گیاهان وحشی مراتع در کوه‌ها و ارتفاعات مشرف به مزارع گندم و جو می‌گذراند و با فراهم شدن شرایط مناسب در زمان کشت این محصولات از اماکن زمستان گذران خود پرواز و به مزارع همجوار ریزش می‌کند.  در استان هرمزگان هر ساله و بصورت دوره ای عملیات پایش کانون‌های سن غلات با هدف بررسی وضعیت ریزش این آفت  از نظر جمعیت،جنس و وزن، با هدف پیش بینی میزان خسارت ناشی از این آفت خسارتزا، توسط کارشناسان حفظ نباتات استان و شهرستانها  همچنین کارشناسان ناظر کلینیکهای گیاه پزشکی از کانونهای این آفت در ارتفاعات مناطق مستعد ریزش در سالهای گذشته و در مناطق دارای کشت گندم و جودر شهرستانهای حاجی آباد،رودان،میناب،پارسیان،بستک و بندرعباس انجام می شود.امسال نیز همانند سال های گذشته برای آمادگی هر چه بهتر عملیات کنترل ، کارشناسان مربوطه از وضعیت سن ها در محل های تابستان گذرانی و مقایسه آن با وضعیت مشابه سال قبل بازدید دقیق صورت پذیرفت در طول این عملیات از22 نقطه در ارتفاعات بازدید انجام و با توجه به دمای بالا سن مادر مشاهده نگردید. این بازدید ها بصورت مستمر تا قبل از کشت گندم  به جهت برنامه ریزی دقیق عملیات کنترل در طول فصل کشت و جلوگیری از  خسارت سن زدگی گندم و جو تولیدی استان با نظارت عالیه مدیریت حفظ نباتات انجام می پذیرد.