خبرها


برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره استانی خرما

برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره استانی خرما
به منظور برگزاری اولین جشنواره استانی خرما در شهرستان بندرعباس جلسه هماهنگی این جشنواره با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، معاون بهبود تولید گیاهی سازمان،مدیر امور باغبانی، مدیر صنایع ،رییس مرکز تحقیقات کشاورزی ، مدیر ترویج،روابط عمومی در محل سالن پیارم مدیریت جهاد کشاورزی بندرعباس برگزار شد.