خبرها


برگزاری جلسه اضطراري مديريت بحران بخش كشاورزي با حضور كليه اعضاي شوراي هماهنگي

جلسه اضطراري مديريت بحران بخش كشاورزي با حضور كليه اعضاي شوراي هماهنگي بخش كشاورزي برگزار گرديد دراين جلسه ضمن بررسي اقدامات انجام شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران گزارش اوليه ارزيابي خسارات وارده ارائه و تصميمات لازم جهت جبران خسارت اخذ شد هماهنگي لازم با سازمان تعاون روستايي در خصوص نحوه خريد تضميني محصولات كشاورزان بعمل امد همچنين مقرر گرديد حداكثر ظرف ١٠ روز ارزيابي خسارت كشاورزان و دامداران تحت پوشش بيمه كشاورزي انجام شود كمبودهاي احتمالي كالاهاي اساسي بررسي و إعلام شد هيچگونه كمبودي در أين خصوص رد سطح استان وجود ندارد شركت پشتيباني أمور دام آمادگي خود در خصوص خريد دام مازاد دامداران روستايي و عشاير إعلام نموداخبار برگزیده