خبرها


اولین گردهمایی مدیریت هماهنگی ترویج در سال ۱۴۰۱

اولین گردهمایی مدیریت هماهنگی ترویج در سال ۱۴۰۱ در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ با حضور روسای ادارات ترویج و مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها معاون و مسئولیت دفاتر مدیریت ترویج با هدف تشریح برنامه های این مدیریت برای اجرا درسال جاری با هدف دستیابی و تحقق شعار سال ، سیاست های مقام عالی وزارت و ریاست محترم سازمان در زمینه ترویج و آموزش بهره برداران و استفاده از ظرفیت اعضا هیات علمی و شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی درراستای رسیدن به افزایش عملکرد و کاهش هزینه ها و مصرف آب برگزار گردید. در این گردهمایی ضمن ارایه گزارش اقدامات انجام گرفته در سال ۱۴۰۰ در خصوص راهکارهای رفع مسایل و مشکلات پیش رو نیز بحث و تبادل نظر گردید.