خبرها


قابل توجه بیمه گذاران بیمه کشاورزی 

قابل توجه بیمه گذاران بیمه کشاورزی  : درصورت خسارت در واحد تحت پوشش بیمه کشاورزی بایستی درخواست خودرا ظرف حداکثر 7 روز و 24 ساعت برای دام وطیور به یکی از شیوه های درج شده در تصویر انجام دهید .