خبرها


توزیع جویارانه دار در شهرستان قشم 

توزیع جویارانه دار در شهرستان قشم 


 
مهندس مالک یزدان پناه مدیر جهادکشاورزی شهرستان قشم گفت: دامداران به دلیل کاهش شدید بارندگی و خشکسالی بوجود آمده با مشکلات زیادی مواجه هستند .

مدیرجهادکشاورزی  تصریح کرد: برای  کاهش اثرات زیانبار خشکسالی همچنین معرفی و ترغیب دامداران به استفاده از نهاده های دامی جایگزین با پیگیری های مدیریت جهادکشاورزی و با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی استان و فرمانداری محترم شهرستان  از ابتدای سال تا کنون حدود 50 تن خوراک آماده با قیمت یارانه ای و همچنین در آذرماه میزان 100 تن جویارانه دار در راستای خدمات حمایتی  جهت جبران فشارهای وارده به قشر زحمتکش دامدار شهرستان بین آنان توزیع گردیده است.

 وی افزود : علاوه بر سایر نهاده ها  توزیع حدود 1200 تن سبوس در سالجاری بین دامداران انجام گرفته و پیگیری ها جهت افزایش سهمیه نهاده های دامی توسط مدیریت جهادکشاورزی  با توجه به اهمیت موضوع در حال انجام می باشد.

وی در پایان گفت:  تاکنون حدود 15 هزار رأس از دام های شهرستان هویت بخشی و پلاک زده شده که این هویت بخشی به منظور اطلاع دقیق تعداد واحد دام در سطح شهرستان ، برنامه ریزی جهت جلوگیری از قاچاق دام ، توزیع مناسب نهاده ها و برنامه‌های توسعه‌ای آتی بوده است.