خبرها


رعایت مسایل فنی جهت جلوگیری از مرجوع شدن در صادرات محصولات کشاورزی
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی بر رعایت مسایل فنی جهت جلوگیری از مرجوع شدن در صادرات محصولات کشاورزی خبر داد .
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان سید عبدالرضا اشرف منصوری گفت : تامین امنیت غذایی از جمله برنامه های چشم انداز نظام جمهوری اسلامی است .
وی افزود : نظارت بر تولید محصولات کشاورزی و رعایت بهداشت مزرعه و باغ ، کنترل تلفیقی عوامل خسارتزای  گیاهی و مصرف صحیح آفتکشها بخشی از اقدامات موثر در نیل به این هدف می باشند.
مدیر حفط نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ادامه داد : از آنجائیکه بخشی از تولیدات کشاورزی استان به جهت تاریخ برداشت و کیفیت آن به خارج از کشور نیز صادر میگردد ، لذا مواردی جهت نظارت فنی نظیر  اطلاع بهره بردار از شرایط کشور مقصد، رعایت دوره کارنس آفتکشها هنگام برداشت محصول ، کاربرد آفتکشهای کم خطر و مورد تایید کشورهای مقصد، رعایت بهداشت باغ ، مزرعه و گلخانه بمنظور کاهش ریسک ابتلا به عوامل خسارتزای گیاهی بویژه در گلخانه ها ،  ترغیب بهره برداران به آزمایش محصولات قبل از ارسال و  استفاده از سموم مجاز کشور را از مهمترین موضوعات نظارتی می باشد 
سید عبدالرضا اشرف منصوری افزود :  اطمینان تولید کننده از آفات و بیماریهایی که بر اساس درخواست کشور مقصد که قیدجمله ی عدم وجود آنها در محصول نیاز است و در گواهی بهداشت نباتی بایستی ذکر شود از دیگر موارد موضوعات نظارتی می باشد .