خبرها


بازدید اولیه ریاست سازمان جهاد کشاورزی از میزان خسارت های ناشی از زلزله

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بازدید اولیه صبح  روز دوشنبه ، ریاست سازمان جهاد کشاورزی از میزان خسارت های ناشی از زلزله روز یکشنبه بازدید به عمل اوردند .

در این بازدید قنوات  کانالهای آبیاری ،چاههای کشاورزی و  مزارع کشاورزی  شهرستان بندرعباس بازدید به عمل آمد و میزان خسارت بر انها مورد بررسی قرار گرفت .

در این بازدید که ترابی معاون بهبود تولیدات گیاهی و شفیعی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان وی را همراهی می کردند از سد در حال احداث زاکین نیز بازدید به عمل امد 

سد زاکین در مراحل پایانی ساخت و 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .