خبرها


بازدید مدیریت ترویج و پشتیبانی از مرکز خدمات جهاد کشاورزی جغین

در راستای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی در تاریخ 1400/07/20  در خصوص تعمیر و تجهیز مرکز جهاد کشاورزی و همچنین بررسی آمار ثبت شده در سامانه جامع پهنه بندی،  توسط معاون محترم مدیریت هماهنگی ترویج جناب آقای حاتمی ،سرکار خانم بحرینی رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج و جناب آقای رمضانپور نماینده محترم مدیریت پشتیبانی و رفاه  از مرکز جهاد کشاورزی جغین بازدید به عمل آمد و مشکلات و موانع طرح های مذکور مورد بررسی قرار گرفت.