خبرها


بازدید مدیریت ترویج و پشتیبانی از مراکز جهاد کشاورزی فین و رضوان

در راستای طرح نظام نوین ترویج در تاریخ 1400/07/18 در خصوص تعمیر و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی و بررسی آمار ثبت شده در سامانه جامع پهنه بندی توسط معاون محترم مدیریت هماهنگی ترویج جناب آقای حاتمی ،سرکار خانم بحرینی رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج و جناب آقای رمضانپور نماینده محترم مدیریت پشتیبانی و رفاه   از مراکز جهاد کشاورزی رضوان و فین بازدید به عمل آمد و مشکلات و موانع طرح های مذکور مورد بررسی قرار گرفت.