خبرها


بازدید مدیریت ترویج و مدیریت پشتیبانی از مرکز جهاد کشاورزی قلعه قاضی

در راستای طرح نظام نوین ترویج در تاریخ 1400/07/18 در خصوص تعمیر و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی و بررسی آمار ثبت شده در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی توسط مدیریت ترویج و مدیریت پشتیبانی از مرکز جهاد کشاورزی قلعه قاضی بازدید به عمل آمد.