خبرها


آزمون تئوری شرکتهای ضدعفونی و دفع آفات نباتی برگزارشد
بر اساس اعلام مدیریت تدوین ضوابط ، استانداردها و برنامه های کنترل سازمان حفظ نباتات کشور و بمنظور برنامه ریزی آموزشی ونیز لزوم بروز بودن علمی مسئولین فنی
شرکتهای ضدعفونی و دفع آفات نباتی در کاربرد و مصرف گاز پرخطر متیل بروماید و سایر فو میگانتها ، آزمون تئوری از کلیه این افراد در تاریخ یازدهم مهرماه در سازمان جهاد
کشاورزی استان بعمل آمد.
این آزمون که با حضور مدیر حفظ نباتات و نماینده حراست سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید