خبرها


 کنفرانس انلاین هماهنگی استانهای کانون جهادگران جهاد سازندگی
 کنفرانس انلاین هماهنگی استانهای کانون جهادگران جهاد سازندگی با کانون جهادگران استان هرمزگان با حضور یزدانپناه ، مدیر کانون و خلیلی عضو کانون در حال برگزاری است
،كانون جهادگران استان از سال 84 فعالیت خود را در هرمزگان آغاز كرده است.
قابل ذکراست  هدف از ایجاد این كانون  احیاء فرهنگ جهادی در جامعه می باشد.