خبرها


شروع اجرای مبارزه غیر شیمیایی در گلخانه های سبزی و صیفی
با توجه به شروع کشت سبزی و صیفی در گلخانه های استان و لزوم پایش
عوامل خسارتزای گلخانه و بکارگیری تاکتیک های غیر شیمیایی در جهت کاهش جمعیت
آفات و کاهش مصرف سموم، استفاده از مواد و تجهیزات بیولوژیک از اولویت های مدیریت
حفظ نباتات می باشد. بدین منظور از گلخانه های شهرستان حاجی آباد به اتفاق محقق
محترم تحقیقات، کارشناس مسئول سبزی و صیفی مدیریت حفظ نباتات و کارشناس مسئول
حفظ نباتات شهرستان حاجی آباد بازدید به عمل آمد و در جهت کاهش جمعیت آفات و تولید
محصول سالم استفاده از کارت های رنگی )زرد، آبی و سیاه( و تله های فرمونی نوری و –
ترکیبات القا کننده مقاومت گیاه به آفات و بیماریها در دستور کار قرار گرفت.