خبرها


ردیابی ملخ صحرایی در یک میلیون و هفتصد هزار هکتار از اراضی استان
با  آغاز فصل پاییز و احتمال ورود ملخ صحرایی به کشور  در شش ماهه نخست سالجاری قریب به یک میلیون و هفتصد هزار هکتار از اراضی استان
شامل عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی بویژه کانونهای دارای ریسک بالا ملخ صحرایی توسط کارشناسان آموزش دیده و بوسیله نرم افزار موبایلی 3M و دستگاه های ایلوکاست مورد
ردیابی قرار گرفته است . حدود یک سوم از سطح ردیابی که شامل تعداد 5765 مختصات جغرافیایی در سراسر استان است توسط نرم افزار 3M بوده است  و  آموزش و بکارگیری از
ظرفیت نیروهای مردمی نیز در انجام عملیات ردیابی از دیگر اقدامات در رصد این آفت مخرب بوده است.