خبرها


جذب سرباز امریه در مدیریت امور اراضي استان هرمزگان
پنجمین مرحله جذب مشمولین وظیفه برای داوطلبانی که تاریخ اعزام آنها1400/9/1  میباشد، میتوانند با مراجعه به سایت سازمان امور اراضی کشور به آدرس laoi.ir از تاریخ 23شهریور تا 2 مهرماه نسبت به ثبت نام و بارگزاری مدارک موردنیاز اقدام نمایند.