فرم پیشنهاد
موضوع پیشنهاد
وضع موجود (مسئله، مشکل و ...)
وضع پیشنهادی (راهکار، هزینه، روش اجرا و ...)
نتایج مورد انتظار
پیشنهاد دهنده