کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی استان هرمزگان