برگزاری بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی در بندرعباس

برگزاری بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی در بندرعباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عکاس: رهبر امامدادی