خبرها


مبارزه بیولوژیک با رهاسازی زنبور براکون در مزارع پنبه هرمزگان

در راستای اهداف عالیه سازمان حفظ نباتات با هدف کاهش مصرف سموم ، اجرای روش های مدیریت تلفیقی آفات هر ساله در اولویت فعالیت های مدیریت حفظ نباتات هرمزگان قرار دارد. با برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی و همچنین نظارت مستمر بر اجرای دستورالعمل های مدیریت عوامل خسارتزای گیاهی ، استفاده از روش های غیرشیمیایی کنترل آفات و بیماری های گیاهی در غالب مزارع استان تحت نظارت کارشناسان شبکه های مراقبت و پیش آگاهی انجام می گیرد. در این راستا ، رهاسازی عوامل مفید مانند حشرات شکارگر برای مبارزه بیولوژیک برعلیه آفات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آفت کرم غوزه در مزارع پنبه آفتی کلیدی و خسارتزای اقتصادی است که درصورت عدم مبارزه اصولی ، حالت طغیانی گرفته و خسارات زیادی را به مزارع پنبه وارد می سازد. در سال جاری علاوه بر سایر روشهای کنترل کرم غوزه پنبه، روش بیولوژیکی کنترل مانند رهاسازی زنبور براکون نیز بکار رفته است. برای اجرای این روش مبارزه ، با هدایت کارشناسان حفظ نباتات استان و شهرستان حاجی اباد ، تعداد بیش از 100 هزار زنبور براکون توسط بهره بردار از انسکتاریوم تولید عوامل مفید خارج از استان تهیه شده و در 15 هکتار از مزارع پنبه منطقه دنگ زیر شهرستان حاجی آباد رهاسازی گردید. این زنبور با شکار لاروهای آفت کرم غوزه پنبه از خسارت شدید آفت جلوگیری می نماید. کاربرد روش مبارزه بیولوژیک علاوه بر جلوگیری از سمپاشی های بی رویه و کاهش خطرات زیست محیطی سموم ، زمینه کنترل مناسب تر آفت را فراهم می کند.