خبرها


مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها در استان هرمزگان با میز  خدمت و سخنرانی قبل از خطبه ها در نماز جمعه این هفته شرکت کردند . 

هفته جهاد کشاورزی "۲۱ الی ۲۷ خرداد" گرامی باد 
 کشاورزی دانش بنیان، تولید ملی، امنیت غذایی
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها در استان هرمزگان با میز  خدمت و سخنرانی قبل از خطبه ها در نماز جمعه این هفته شرکت کردند . 


اخبار برگزیده