خبرها


حضور بازرسان رزمایش خود حفاظتی از ادارات از مجموعه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان .

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی در تاریخ 1401/2/28 همزمان با اجرای رزمایش خود حفاظتی ادارات استان در برابر حوادث و خطرات احتمالی و حفظ و حراست از تاسیسات ، اموال ، اسناد و نیروی انسانی در شرایط بحرانی . گروه بازرسان سپاه امام سجاد (ع) استان به صورت میدانی از مراکز حساس و گلوگاه‌های خطر و امکانات و تجهیزات مربوطه بازدید بعمل آوردند . که طرح خود حفاظتی سازمان به بازرسان تبیین و تشریح گردید و مورد استقبال و مطابق با دستورالعمل واقع گردید .                 

بارانی ، پایگاه بسیج شهدای جهاد کشاورزی