خبرها


دوره آموزشی به مناسبت هفته سلامت بانوان و روزجهانی غذا ،
به مناسبت هفته سلامت بانوان و روزجهانی غذا ، دوره آموزشی برای بانوان جهاد کشاورزی شهرستان رودان توسط کارشناس تغذیه شبکه بهداشت برگزار گردید.
(روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان)