خبرها


پایان مبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع کلزا استان

مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان از پایان مبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع کلزا در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، سیدعبدالرضا اشرف منصوری اظهار کرد: مبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع کلزا در این استان پایان یافت.

وی افزود: با توجه به کاشت سطحی حدود 800 هکتار کلزا در شهرستانهای حاجی آباد و رودان و پایش عوامل خسارتزای گیاهی توسط کارشناسان حفظ نباتات جهادکشاورزی سطحی معادل 785 هکتار مبارزه شیمیایی علیه علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع کلزا توسط بهره برداران کلزاکار استان انجام شده است.