خبرها


مهمترین تکلیف ما در سال جهش تولید حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهاست

رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان،گفت : در سال جهش تولید رسالت سنگینی بر دوش ما قرار دارد تا نگذاریم یک متر از این زمین های کشاورزی به صورت غیر مجاز تغییر کاربری یابد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان علی باقرزاده همائی در نشست شورای معاونین سازمان،گفت : براساس همکاری و هماهنگی‌های انجام شده با نیروی انتظامی، نیروهای مسلح و وزارت کشور یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور طراحی و راه‌اندازی شده است. 
وی افزود:مهمترین تکلیف ما در سال جهش تولید حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است .
علی باقرزاده همائی اظهار کرد: در سال جهش تولید رسالت سنگینی بر دوش ما قرار دارد تا نگذاریم یک متر از این زمین های کشاورزی به صورت غیر مجاز تغییر کاربری یابد.
وی ، بیان کرد :براساس قوانین هرگونه بنا به دلیل ساخت و ساز غیر مجاز تخریب شده است .
باقززاده همائی ، گفت :براساس همکاری و هماهنگی‌های انجام شده با نیروی انتظامی، نیروهای مسلح و وزارت کشور یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور طراحی و راه‌اندازی شده است. 
رییس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان ،خاطر نشان کرد : اکنون  یگان حفاظت  امور اراضی  تشکیل و تجهیزات مورد نیاز آنها تأمین شده است که امیدواریم با به‌کارگیری این یگان و همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها بتوانیم در برخورد با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی مؤثر واقع شویم.