خبرها


رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان: حذف استعلامات باعث افزایش میزان درخواست های صدور مجوز گلخانه شده است

رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: حذف استعلام جهت صدور مجوز گلخانه در کاهش زمان و هزینه ها اثرگذار بوده که با اجرایی شدن این رویه، میزان درخواست های صدور مجوز گلخانه افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی، حمیدرضا نصیری با اشاره به حذف استعلام جهت صدور مجوز گلخانه برای مالکان آب و زمین اظهار کرد: این رویه از امسال در هرمزگان اجرا شد و تا 31 خرداد بصورت آزمایشی اجرا شد که نامه اش را به وزارت جهادکشاورزی ارسال کرده و از اول تیر ماه، معاون وزیر جهاد کشاورزی این شیوه را به کل کشورابلاغ کرده اســت که در نهایت حذف استعلام جهت صدور مجوز گلخانه برای مالکان آب و زمین اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه حذف استعلام جهت صدور مجوز گلخانه برای مالکان آب و زمین در کاهش زمان و هزینه ها اثرگذار می باشد، افزود: با اجرایی شدن این رویه ، میزان درخواست های صدور مجوز گلخانه افزایش یافت.

 رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان این روند را در صدور یک روزه مجوز گلخانه برای متقاضی با ارائه طرح توجیهی و مدارک مالکیــت آب و زمین بسیار اثرگذار دانست.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان افزود: با تفاهم با بانک کشــاورزی و برگــزاری دوره طرح نویسی توسط این بانک، متقاضی همان طرحی را كه توسط ســازمان نظام مهندسي نوشته مي شود ، به بانک جهت اخذ تسهیلات بانکی ارائه می دهد که میزان هزینه طرح نویسی کاهش یافته است و نیازی به تهیه دو طرح نیست ؛ این طرح مورد تایید بانک و جهادکشاورزی استان نیز می باشد.

انتهای پیام/