خبرها


کشت کنجد در ۲۰۰۰هکتار از اراضی کشاورزی استان آغاز شد

کشت کنجد در 2000هکتار از اراضی کشاورزی استان آغاز شد.

کشت کنجد در 1700 هکتار از اراضی کشاورزی استان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ مدیر امور زراعت گفت: پیش بینی می گردد سطح زیر کشت محصول به دلیل افزایش نرخ خرید نسبت به سال از  گذشته از 1382 هکتار به 2000هکتار افزایش یابد.

وی افزود: عملکرد کنجد استان در هر هکتار1/1 تن است.

امیری زاده اظهار داشت: بیشترین سطح زیر کشت کنجد به ترتیب مربوط به شهرستان های حاجی آباد، بستک، رودان، بندرعباس و میناب می باشد.

مدیر امور زراعت تصریح کرد: ارقام کشت شده در استان نیز دشتستان، داراب14 و محلی می باشد.